Promocja w Totolotek

MEGA PROMOCJA: 550PLN więcej na START!
+
Darmowy Zakład 10PLNOto jak w łatwy i szybki sposób skorzystać z promocji:

1. Zarejestruj sięTotolotek.pl ze specjalnego linku:
>>>>> Kliknij tutaj aby zarejestrować swoje konto gracza <<<<<

(Tylko rejestracja z tego linku upoważnia do otrzymania BONUSU!!!)

2. Złóż depozyt

3. Zagraj zakład

4. Otrzymasz bonus 100% do 550PLN + 10PLN darmowy zakład

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już teraz!

Regulamin i zasady:

Bonus na Start do 500 zł

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „Bonus na Start do 500 zł” zwanej dalej Promocją, jest Totolotek S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
1.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
1.3. Promocja obowiązuje od dnia 02.04.2015 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia promocji w dowolnym terminie.
1.4. Promocja jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl
1.5. Promocją objęta jest wyłącznie oferta zakładów bukmacherskich Toto-MixToto-Mix Live.
2. Warunki korzystania z promocji

2.1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 2.2., 2.3. oraz 1.2.
2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy i dotyczy pierwszej wpłaty depozytu na konto internetowe, które umożliwia zawieranie zakładów wzajemnych na stronie internetowej Organizatora.
2.3. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie trwania promocji dokonały rejestracji i założyły internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych (zwane dalej Konto) na zasadach określonych w „Regulaminie Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix Przyjmowanych Przez Sieć Internet” i do czasu zakończenia Promocji dokonały wpłaty depozytu na Konto.
2.4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.
3. Zasady promocji

3.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości 100% pierwszego wpłaconego depozytu na Konto w terminie określonym w pkt. 1.3 oraz 2.3. po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
3.2. Minimalna kwota pierwszego depozytu Klienta na podstawie którego zostanie przyznany bonus wynosi 20 zł.
3.3. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty pierwszego depozytu przy uwzględnieniu pkt. 3.2, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta do kwoty 500,00 zł.
3.4. Aby wziąć udział w promocji „Bonus na start 500 zł” należy zawrzeć zakład korzystając ze środków z salda bonusowego.
3.5. Aby wypłacić środki zgromadzone na koncie, Klient musi w terminie trwania promocji dokonać wymaganego obrotu tj. dokonać zawarcia zakładów z głównego salda konta i z salda bonusowego za łączną stawkę odpowiadającą czterokrotności otrzymanego bonusu.
3.6. Dla zakładów zawartych z salda bonusowego minimalny kurs łączny kuponu wynosi 3,60 , a minimalna liczba zdarzeń nie może być mniejsza niż trzy.
3.7. Zakłady zawarte z głównego salda Konta są zaliczane do wymaganego obrotu bez względu na wysokość łącznego kursu kuponu oraz liczby zdarzeń znajdujących się na kuponie.
3.8. Wygrane uzyskane z zakładów zawartych z salda bonusowego są dopisywane automatycznie do głównego salda konta.
3.9. Kwota przyznanego bonusu może być wykorzystana wyłącznie do zawarcia zakładów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Kwota przyznanego bonusu nie podlega wypłacie oraz dodaniu, przypisaniu w całości lub części do głównego salda Konta.
3.10. Do momentu osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu (pkt 3.3) Klient nie będzie uprawniony do zlecania wypłat środków z głównego salda konta.
3.11. Promocja kończy się z momentem osiągnięcia przez Klienta wymaganego obrotu i gdy cała kwota salda bonusowego zostanie przeznaczona na zawarcie zakładów.
3.12. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.
3.13. Udział w promocji nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia przez Klienta.
3.14. Zawarcie przez Klienta pierwszego zakładu z salda bonusowego jest równoznaczne z przystąpieniem do promocji i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3.15. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.16. Zlecenie wypłaty z salda głównego przed spełnieniem warunków obrotowych opisanych w pkt 3.4 skutkuję zakończeniem udziału w promocji i utratą przyznanych środków bonusowych.
4. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres reklamacje@totolotek.pl, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 30 dni od ich otrzymania
4.3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia.
5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora
5.2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix Przyjmowanych Przez Sieć Internet obowiązujący u Organizatora.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
5.4. Jeśli nastąpiło podejrzenie nadużycia bonusowego przez gracza, który otrzymał premię. Totolotek SA zastrzega sobie prawo do odmówienia bądź wycofania przyznanych środków bonusowych w niniejszej promocji.
5.5. Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie Organizatora.
5.7. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją na stronie internetowej Organizatora, mają charakter wyłącznie informacyjny.